Location:

2017年の天文現象

5月 天文カレンダー

5月23日
細い月と金星が接近
5月18日
水星が西方最大離角
5月13日
月と土星が接近
5月 7日
ポリマ食
5月 7日
月と木星が接近
5月 6日
みずがめ座η流星群が極大
5月
パンスターズ彗星が7等前後
5月
ジョンソン彗星が7等前後