VIRGO さんの作品

C/2015V2 Johnson (04/28)
C/2015V2 Johnson (04/28)
VIRGO
71P/Clark (04/28)
71P/Clark (04/28)
VIRGO
こと座ベガに近づく41P(04/28)
こと座ベガに近づく41P(04/28)
VIRGO
41P Tuttle‐Giacobini‐Kresak(04/03)
41P Tuttle‐Giacobini‐Kresak(04/03)
VIRGO
45P/Honda-Mrkos‐Pajdusakova(03/03)
45P/Honda-Mrkos‐Pajdusakova(03/03)
VIRGO
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova(02/10)
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova(02/10)
VIRGO
C/2015V2 Johnson(11/25)
C/2015V2 Johnson(11/25)
VIRGO
M78からM42(11/03)
M78からM42(11/03)
VIRGO
M33 Tri (09/09)
M33 Tri (09/09)
VIRGO
NGC7000Cyg(09/09)
NGC7000Cyg(09/09)
VIRGO
赤緯-49°の C/2013X1 PanSTARRS (06/26)
赤緯-49°の C/2013X1 PanSTARRS (06/26)
VIRGO
M8M20Sgr付近(06/10)
M8M20Sgr付近(06/10)
VIRGO
C/2013X1 PanSTARRS(06/10)
C/2013X1 PanSTARRS(06/10)
VIRGO
C/2014S2 PanSTARRS(06/02)
C/2014S2 PanSTARRS(06/02)
VIRGO
2013X1 PanSTARRS (05/21)
2013X1 PanSTARRS (05/21)
VIRGO
富士山頂に沈むおおぐま座のα星とβ星を見る白い女性
富士山頂に沈むおおぐま座のα星とβ星を見る白い女性
VIRGO
C/2014 S2 PanSTARRS ( 04/08 )
C/2014 S2 PanSTARRS ( 04/08 )
VIRGO
252P/LINEAR(2016) (04/04)
252P/LINEAR(2016) (04/04)
VIRGO
C/2013US10 Catalina(02/02)
C/2013US10 Catalina(02/02)
VIRGO
C/2013X1 PanSTARRS (11/04)
C/2013X1 PanSTARRS (11/04)
VIRGO
C/2015F4 Jacques (07/21)
C/2015F4 Jacques (07/21)
VIRGO
C/2014Q2 Lovejoy (07/21)
C/2014Q2 Lovejoy (07/21)
VIRGO
C/2014Q2 Lovejoy (06/21)
C/2014Q2 Lovejoy (06/21)
VIRGO
PR