visactaka さんの作品

土星8月27日
土星8月27日
visactaka
土星8月30日
土星8月30日
visactaka
火星8月31日
火星8月31日
visactaka
火星7月28日
火星7月28日
visactaka
土星7月17日
土星7月17日
visactaka
土星7月14日
土星7月14日
visactaka
火星7月18日
火星7月18日
visactaka
火星7月15日
火星7月15日
visactaka
M20
M20
visactaka
木星6月1日
木星6月1日
visactaka
土星6月2日
土星6月2日
visactaka
火星7月2日
火星7月2日
visactaka
モンキー星雲
モンキー星雲
visactaka
M106
M106
visactaka
ふくろう星雲
ふくろう星雲
visactaka
木星4月3日
木星4月3日
visactaka
土星10月9日
土星10月9日
visactaka
皆既中のプロミネンス
皆既中のプロミネンス
visactaka
完勝(快晴)の皆既日食
完勝(快晴)の皆既日食
visactaka
ダイヤモンドリング
ダイヤモンドリング
visactaka
快晴のコロナ
快晴のコロナ
visactaka
金星6月15日
金星6月15日
visactaka
土星5月20日
土星5月20日
visactaka
PR