ktom さんの作品

月齢10.5 クラビウス、シラー周辺 2023 12/23 
月齢10.5 クラビウス、シラー周辺 2023 12/23 
ktom
月齢10.5 プラトー周辺 2023 12/23 
月齢10.5 プラトー周辺 2023 12/23 
ktom
M42 トラペジウム 2023 12/8 
M42 トラペジウム 2023 12/8 
ktom
月齢7.0 月面Xと周辺 2023 11/20 
月齢7.0 月面Xと周辺 2023 11/20 
ktom
月齢9.0 コペルニクス周辺 2023 11/22 
月齢9.0 コペルニクス周辺 2023 11/22 
ktom
月齢7.0 月齢8.0 2023 11/20 11/21
月齢7.0 月齢8.0 2023 11/20 11/21
ktom
M42 オリオン大星雲  2023 11/19
M42 オリオン大星雲  2023 11/19
ktom
下弦の月  2023 11/1 11/2
下弦の月  2023 11/1 11/2
ktom
木星 2023 11/3
木星 2023 11/3
ktom
土星 2023 11/1
土星 2023 11/1
ktom
ケフェウスµ ガーネットスター 2023 10/23
ケフェウスµ ガーネットスター 2023 10/23
ktom
月齢8.7 2023 10/23
月齢8.7 2023 10/23
ktom
IC1848  ソール星雲 2023 10/17
IC1848 ソール星雲 2023 10/17
ktom
IC1805  ハート星雲 2023 10/05
IC1805 ハート星雲 2023 10/05
ktom
NGC7023 アイリス星雲 2023 10/05
NGC7023 アイリス星雲 2023 10/05
ktom
M33 2023 10/06
M33 2023 10/06
ktom
M31 アンドロメダ星雲 2023 10/06
M31 アンドロメダ星雲 2023 10/06
ktom
ペルセウス二重星団 h・χ 2023 10/05
ペルセウス二重星団 h・χ 2023 10/05
ktom
月齢10.4 2023 9/25
月齢10.4 2023 9/25
ktom
NGC7000 北アメリカ星雲 2023 9/24
NGC7000 北アメリカ星雲 2023 9/24
ktom
月齢9.4  2023 9/24
月齢9.4  2023 9/24
ktom
NGC7293 らせん状星雲 2023 9/19
NGC7293 らせん状星雲 2023 9/19
ktom
NGC6822周辺  2023 9/19
NGC6822周辺 2023 9/19
ktom
PR