ktom さんの作品

M33  2022 9/6
M33 2022 9/6
ktom
NGC7293  らせん状星雲  2022 9/6
NGC7293 らせん状星雲 2022 9/6
ktom
NGC281 パックマン星雲  2022 9/6
NGC281 パックマン星雲 2022 9/6
ktom
M27 亜鈴状星雲  2022 9/5
M27 亜鈴状星雲 2022 9/5
ktom
M13  2022 9/5
M13 2022 9/5
ktom
パンスターズ彗星 C/2017K2 2022 9/5
パンスターズ彗星 C/2017K2 2022 9/5
ktom
M55 (NGC6809)  2022 8/31
M55 (NGC6809)  2022 8/31
ktom
M6 (NGC6405) ちょう星団  2022 8/31
M6 (NGC6405) ちょう星団  2022 8/31
ktom
パンスターズ彗星 C/2017K2  2022 8/31
パンスターズ彗星 C/2017K2 2022 8/31
ktom
パンスターズ彗星 C/2017K2  2022 8/23
パンスターズ彗星 C/2017K2 2022 8/23
ktom
M31 アンドロメダ星雲 2022 8/19
M31 アンドロメダ星雲 2022 8/19
ktom
月齢17.8 2022 8/15
月齢17.8 2022 8/15
ktom
月齢9.7 月面人形 2022 8/7         月齢7.4 月面X 2021 4/19 
月齢9.7 月面人形 2022 8/7 月齢7.4 月面X 2021 4/19 
ktom
月齢9.7  2022 8/7
月齢9.7 2022 8/7
ktom
M16 わし星雲  2022 7/29
M16 わし星雲 2022 7/29
ktom
M20 三裂星雲  2022 7/22
M20 三裂星雲 2022 7/22
ktom
M17 オメガ星雲  2022 7/22
M17 オメガ星雲 2022 7/22
ktom
M8 干潟星雲  2022 7/22
M8 干潟星雲 2022 7/22
ktom
M81 M82 ボーデ銀河  2022 5/28
M81 M82 ボーデ銀河 2022 5/28
ktom
M104 ソンブレロ銀河  2022 4/22
M104 ソンブレロ銀河 2022 4/22
ktom
NGC2174 モンキー星雲  2022 4/22
NGC2174 モンキー星雲 2022 4/22
ktom
NGC2392 エスキモー星雲  2022 4/7
NGC2392 エスキモー星雲 2022 4/7
ktom
シリウスと周辺   2022 3/15
シリウスと周辺  2022 3/15
ktom
PR