kem.kem さんの作品 Web

C/2019 Y4 (ATLAS)
C/2019 Y4 (ATLAS)
kem.kem
M33 Topaz DeNoise AI を使用して L+RGB合成
M33 Topaz DeNoise AI を使用して L+RGB合成
kem.kem
C/2017 T2 (PanSTARRS)
C/2017 T2 (PanSTARRS)
kem.kem
M33
M33
kem.kem
C/2017 T2 (PanSTARRS)
C/2017 T2 (PanSTARRS)
kem.kem
260P/McNaught
260P/McNaught
kem.kem
C/2018 N2 (ASASSN)
C/2018 N2 (ASASSN)
kem.kem
155P/Shoemaker 3
155P/Shoemaker 3
kem.kem
C/2010 U3 (Boattini)
C/2010 U3 (Boattini)
kem.kem
246P/NEAT
246P/NEAT
kem.kem
2I/Borisov
2I/Borisov
kem.kem
78P/Gehrels 2
78P/Gehrels 2
kem.kem
76P/West-Kohoutek-Ikemura
76P/West-Kohoutek-Ikemura
kem.kem
384P/Kowalski
384P/Kowalski
kem.kem
C/2017 T2 (PanSTARRS)
C/2017 T2 (PanSTARRS)
kem.kem
155P/Shoemaker 3
155P/Shoemaker 3
kem.kem
76P/West-Kohoutek-Ikemura
76P/West-Kohoutek-Ikemura
kem.kem
384P/Kowalski
384P/Kowalski
kem.kem
C/2017 T2 (PanSTARRS)
C/2017 T2 (PanSTARRS)
kem.kem
203P/Korlevic
203P/Korlevic
kem.kem
261P/Larson
261P/Larson
kem.kem
260P/McNaught
260P/McNaught
kem.kem
C/2019 K5 (Young)
C/2019 K5 (Young)
kem.kem
PR