visactaka さんの作品

木星、土星の大接近
木星、土星の大接近
visactaka
火星11月12日
火星11月12日
visactaka
火星10月13日
火星10月13日
visactaka
火星9月10日
火星9月10日
visactaka
火星8月16日
火星8月16日
visactaka
土星8月13日
土星8月13日
visactaka
木星8月13日
木星8月13日
visactaka
土星8月1日
土星8月1日
visactaka
火星6月8日
火星6月8日
visactaka
土星6月8日
土星6月8日
visactaka
金星東方最大離角
金星東方最大離角
visactaka
木星9月8日
木星9月8日
visactaka
土星9月8日
土星9月8日
visactaka
土星食
土星食
visactaka
木星8月17日
木星8月17日
visactaka
土星8月17日
土星8月17日
visactaka
エスキモー星雲
エスキモー星雲
visactaka
馬頭星雲
馬頭星雲
visactaka
ウィルタネン彗星(46P)
ウィルタネン彗星(46P)
visactaka
土星8月27日
土星8月27日
visactaka
土星8月30日
土星8月30日
visactaka
火星8月31日
火星8月31日
visactaka
火星7月28日
火星7月28日
visactaka
PR