nagata25 さんの作品

2021年9月5日 金星とスピカの接近
2021年9月5日 金星とスピカの接近
nagata25
2021年8月28日 小惑星パラス
2021年8月28日 小惑星パラス
nagata25
2021年5月29日 水星と金星の最接近
2021年5月29日 水星と金星の最接近
nagata25
2021年3月14日のベスタ
2021年3月14日のベスタ
nagata25
12月13日未明の流星(しし座方面)
12月13日未明の流星(しし座方面)
nagata25
12月6日のアトラス彗星(C/2020 M3)
12月6日のアトラス彗星(C/2020 M3)
nagata25
並んで昇る月と水星
並んで昇る月と水星
nagata25
8月15日のケレス
8月15日のケレス
nagata25
8月12日の流星
8月12日の流星
nagata25
5月24日の月・水星・金星の接近
5月24日の月・水星・金星の接近
nagata25
4月23日の流星
4月23日の流星
nagata25
4月14日の小惑星ジュノー
4月14日の小惑星ジュノー
nagata25
PR