alphavir さんの作品

秋の星座と対日照
秋の星座と対日照
alphavir
ケフェウス座
ケフェウス座
alphavir
火星 (9月24日)
火星 (9月24日)
alphavir
変光星ミラのスペクトル
変光星ミラのスペクトル
alphavir
織姫・彦星と天の川
織姫・彦星と天の川
alphavir
デネブ周辺の散光星雲
デネブ周辺の散光星雲
alphavir
天王星 (9月22日)
天王星 (9月22日)
alphavir
火星(9月22日)
火星(9月22日)
alphavir
みずがめ座の太陽系天体
みずがめ座の太陽系天体
alphavir
天の川中心部と星雲星団
天の川中心部と星雲星団
alphavir
火星と変光星ミラ
火星と変光星ミラ
alphavir
火星 (9月20日)
火星 (9月20日)
alphavir
土星 (9月20日)
土星 (9月20日)
alphavir
木星 (9月20日)
木星 (9月20日)
alphavir
木星と土星 (9月19日)
木星と土星 (9月19日)
alphavir
火星 (9月19日)
火星 (9月19日)
alphavir
低空のさそり座尾部の星団
低空のさそり座尾部の星団
alphavir
西に傾いた星座たち
西に傾いた星座たち
alphavir
さそり座頭部とISS
さそり座頭部とISS
alphavir
土星 (9月9日)
土星 (9月9日)
alphavir
木星 (9月9日)
木星 (9月9日)
alphavir
火星 (8月28日)
火星 (8月28日)
alphavir
夏の天の川
夏の天の川
alphavir
PR