alphavir さんの作品

おとめ座R
おとめ座R
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月19日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月19日
alphavir
東天の黄道光 (12月5日)
東天の黄道光 (12月5日)
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月18日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月18日
alphavir
ケフェウス座の星雲
ケフェウス座の星雲
alphavir
ふたご座流星群-8
ふたご座流星群-8
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月16日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月16日
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月15日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月15日
alphavir
ヘルクレス座U
ヘルクレス座U
alphavir
ふたご座流星群の永続痕-2
ふたご座流星群の永続痕-2
alphavir
ふたご座流星群の永続痕-1
ふたご座流星群の永続痕-1
alphavir
レナード彗星のスペクトル 12月9日
レナード彗星のスペクトル 12月9日
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月12日-2
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月12日-2
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月10日-2
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月10日-2
alphavir
チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 (67P) 12月12日
チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 (67P) 12月12日
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月12日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月12日
alphavir
かに座w
かに座w
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月9日-2
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月9日-2
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月7日-2
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月7日-2
alphavir
 レナード彗星と流星
レナード彗星と流星
alphavir
 レナード彗星 (C/2021 A1) 12月10日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月10日
alphavir
 チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 (67P) 12月9日
チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 (67P) 12月9日
alphavir
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月9日
レナード彗星 (C/2021 A1) 12月9日
alphavir
PR