shoji_higashioka12P/Pons-Brooks 02/09

*

#104449
2024年2月9日 19時17分0秒 露出 20分
ISO3200 直焦点 30秒×40枚
高知県安芸市
カメラ:ペンタックス K‐70
754mm
SI9にてメトカーフコンポジット、画像調整