K.Oya さんの作品

PK164+31.1
PK164+31.1
K.Oya
ISS木星面通過
ISS木星面通過
K.Oya
かに星雲
かに星雲
K.Oya
小惑星ファエトン
小惑星ファエトン
K.Oya
NGC1360
NGC1360
K.Oya
NGC281
NGC281
K.Oya
67P チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星
67P チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星
K.Oya
Sh2-126
Sh2-126
K.Oya
オリオン座中央部
オリオン座中央部
K.Oya
カリフォルニア星雲
カリフォルニア星雲
K.Oya
準惑星 ハウメア
準惑星 ハウメア
K.Oya
準惑星 マケマケ
準惑星 マケマケ
K.Oya
M104 ソンブレロ銀河
M104 ソンブレロ銀河
K.Oya
小惑星アポフィス
小惑星アポフィス
K.Oya
小惑星アポフィス
小惑星アポフィス
K.Oya
Gaia 1
Gaia 1
K.Oya
NGC2419
NGC2419
K.Oya
シリウスの伴星
シリウスの伴星
K.Oya
小惑星 アポフィス
小惑星 アポフィス
K.Oya
小惑星 アポフィス
小惑星 アポフィス
K.Oya
水星
水星
K.Oya
小惑星162173(Ryugu)
小惑星162173(Ryugu)
K.Oya
かに星雲とアトラス彗星(C/2020 M3)
かに星雲とアトラス彗星(C/2020 M3)
K.Oya
PR