kiriv5 さんの作品 Web

天王星 復活!
天王星 復活!
kiriv5
冬のダイヤモンドに水星と四日月を添えて
冬のダイヤモンドに水星と四日月を添えて
kiriv5
三日月と水星 ヒヤデスとプレアデスを添えて
三日月と水星 ヒヤデスとプレアデスを添えて
kiriv5
北米皆既日食
北米皆既日食
kiriv5
萩城跡に舞うカシオペア王妃
萩城跡に舞うカシオペア王妃
kiriv5
マルカリアンの銀河鎖
マルカリアンの銀河鎖
kiriv5
M81,M82 超新星SN2014J添え
M81,M82 超新星SN2014J添え
kiriv5
バーナードループからM78
バーナードループからM78
kiriv5
M31
M31
kiriv5
アイソン彗星 C/2012 S1 10/12 未明
アイソン彗星 C/2012 S1 10/12 未明
kiriv5
アイソン彗星 C/2012 S1
アイソン彗星 C/2012 S1
kiriv5
肉眼黒点
肉眼黒点
kiriv5
日本海を飛ぶ ふたご座流星群
日本海を飛ぶ ふたご座流星群
kiriv5
北アメリカ星雲~ペリカン星雲
北アメリカ星雲~ペリカン星雲
kiriv5
まゆ星雲
まゆ星雲
kiriv5
月齢9.1
月齢9.1
kiriv5
角島灯台と日没帯食
角島灯台と日没帯食
kiriv5
皆既日食
皆既日食
kiriv5
月齢6.9
月齢6.9
kiriv5
Cenω
Cenω
kiriv5
PR