Yoshikawa_Tohru さんの作品

火星食 2024/05/05 連続写真
火星食 2024/05/05 連続写真
Yoshikawa_Tohru
火星食 2024/05/05
火星食 2024/05/05
Yoshikawa_Tohru
NGC4449
NGC4449
Yoshikawa_Tohru
セイファートの六つ子銀河
セイファートの六つ子銀河
Yoshikawa_Tohru
NGC7009 土星状星雲
NGC7009 土星状星雲
Yoshikawa_Tohru
NGC6543 キャッツアイ星雲
NGC6543 キャッツアイ星雲
Yoshikawa_Tohru
アンドロメダ銀河球状星団 G1
アンドロメダ銀河球状星団 G1
Yoshikawa_Tohru
M101の超新星SN2023ixf
M101の超新星SN2023ixf
Yoshikawa_Tohru
NGC4038/4039 アンテナ銀河
NGC4038/4039 アンテナ銀河
Yoshikawa_Tohru
Abell31 Sh2-290
Abell31 Sh2-290
Yoshikawa_Tohru
月齢1.1
月齢1.1
Yoshikawa_Tohru
朝焼け、細い月、そして水星
朝焼け、細い月、そして水星
Yoshikawa_Tohru
ステファンの五つ子
ステファンの五つ子
Yoshikawa_Tohru
クエーサー 3C273
クエーサー 3C273
Yoshikawa_Tohru
コープランドの七つ子銀河
コープランドの七つ子銀河
Yoshikawa_Tohru
ろ座銀河団
ろ座銀河団
Yoshikawa_Tohru
宇宙を行くかたつむり
宇宙を行くかたつむり
Yoshikawa_Tohru
オリオンを駆ける流星
オリオンを駆ける流星
Yoshikawa_Tohru
地球の影
地球の影
Yoshikawa_Tohru
ターコイズフリンジ
ターコイズフリンジ
Yoshikawa_Tohru
PR