kmiya3192木星

*

衝を迎える木星の衛星たちです。

#39171
2017年4月5日 22時42分0秒 露出 0.3秒
生駒市
望遠鏡:ケンコー・トキナー SE-AT100N
カメラ:キヤノン S120
450mm