ackee月と火星の大接近

*

月と火星の大接近。

#36962
2017年1月3日 17時19分30秒 露出 不明
東京都日野市
望遠鏡:その他 HS50
カメラ:富士フイルム HS50
47mm