satotaka さんの作品 Web

薄明のレナード彗星(12月11日)
薄明のレナード彗星(12月11日)
satotaka
部分月食の月とプレアデス
部分月食の月とプレアデス
satotaka
月と金星の接近
月と金星の接近
satotaka
皆既月食2021(5/26)
皆既月食2021(5/26)
satotaka
サソリ頭部の皆既の月(皆既終了3分後ですが…)
サソリ頭部の皆既の月(皆既終了3分後ですが…)
satotaka
昇る満月
昇る満月
satotaka
木星,土星超大接近(12月22日)
木星,土星超大接近(12月22日)
satotaka
木星,土星超大接近(12月21日)
木星,土星超大接近(12月21日)
satotaka
木星,土星超大接近(12月18日)
木星,土星超大接近(12月18日)
satotaka
木星,土星超大接近(12月18日)
木星,土星超大接近(12月18日)
satotaka
月と水星の大接近
月と水星の大接近
satotaka
月と金星の大接近
月と金星の大接近
satotaka
Hα太陽望遠鏡による部分日食
Hα太陽望遠鏡による部分日食
satotaka
2019部分日食全過程
2019部分日食全過程
satotaka
オリオン昇る
オリオン昇る
satotaka
火星,木星の接近の日に
火星,木星の接近の日に
satotaka
潮騒に流れる
潮騒に流れる
satotaka
ふたご座流星群速報
ふたご座流星群速報
satotaka
レグルス食:潜入4分前
レグルス食:潜入4分前
satotaka
昇るオリオンを射る:ペルセウス座流星群
昇るオリオンを射る:ペルセウス座流星群
satotaka
閃光:ペルセウス座流星群
閃光:ペルセウス座流星群
satotaka
流星痕
流星痕
satotaka
寄り添う月と金星
寄り添う月と金星
satotaka
PR