kem.kem さんの作品 Web

53P/Van Biesbroeck
53P/Van Biesbroeck
kem.kem
C/2016 U1 (NEOWISE)
C/2016 U1 (NEOWISE)
kem.kem
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
kem.kem
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
kem.kem
C/2016 N4 (MASTER)
C/2016 N4 (MASTER)
kem.kem
237P/LINEAR
237P/LINEAR
kem.kem
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
kem.kem
C/2016 N4 (MASTER)
C/2016 N4 (MASTER)
kem.kem
93P/Lovas 1
93P/Lovas 1
kem.kem
2P/Encke
2P/Encke
kem.kem
29P/Schwassmann-Wachmann 1
29P/Schwassmann-Wachmann 1
kem.kem
53P/Van Biesbroeck
53P/Van Biesbroeck
kem.kem
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
kem.kem
237P/LINEAR
237P/LINEAR
kem.kem
144P/Kushida
144P/Kushida
kem.kem
43P/Wolf-Harrington
43P/Wolf-Harrington
kem.kem
56P/Slaughter-Burnham
56P/Slaughter-Burnham
kem.kem
C/2015 V2 (Johnson)
C/2015 V2 (Johnson)
kem.kem
冷却CMOS:M27動画版→ウェーブレット処理版
冷却CMOS:M27動画版→ウェーブレット処理版
kem.kem
冷却CMOSカメラによるM27動画処理版
冷却CMOSカメラによるM27動画処理版
kem.kem
53P/Van Biesbroeck
53P/Van Biesbroeck
kem.kem
219P/LINEAR
219P/LINEAR
kem.kem
C/2016 A8 (LINEAR)
C/2016 A8 (LINEAR)
kem.kem
PR